C C C C A+ A A- X

Представяне

Тoзи уеб-сайт и непрекъснатото обновяване на съдържащата се в него информация, е част от желанието ни да бъдем полезни на обществото, като предоставим на всички информация относно дейността на Районен съд Димитровград. Убедени сме, че работейки с професионализъм и при максимална прозрачност ще повишим и утвърдим доверието на обществото в съдебната система и съдиите работещи в нея.

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. Тази независимост придава стабилност, ненакърнимост и справедливост на съдебните актове. Органите на съдебната власт изпълняват функциите си безпристрастно. Всеки има право на справедлив и публичен процес в разумен срок и от независим и безпристрастен съд.

Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни, административни и районни съдилища.

Районните съдилища са основните първоинстанционни съдилища в Република България. Районен съд – Димитровград е създаден със Заповед № 73/03.11.1952 г. на Министерство на правосъдието. На Районния съд са подсъдни повечето граждански и наказателни дела, с изключение на тези, които със Закон са подсъдни на друг съд. Съдът разглежда делата в състав от съдия или съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в Закона не е предвидено нещо друго.

Съгласно чл. 8 от ЗСВ – Органите на съдебната власт прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица и случаи, за които се отнасят. При осъществяване на функциите на съдебната власт, както и при заемане на длъжности в органите на съдебната власт, не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация