C C C C A+ A A- X

Съдебни такси

ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ВАЖНО! СЪГЛАСНО Чл. 5 от Закона за държавните такси от заплащане на държавни такси се освобождават:

1. молбите, подавани до Народното събрание, до Президента на републиката, до Министерския съвет;

2. документите и книжата по трудовата дейност на работниците и служителите по законите за защита на труда и разпоредбите, издавани по тяхното приложение, както и трудовите договори – индивидуални и колективни;

3. ищците – работници и служители – по искове за изработена заплата и надница, а така също и по други искове, произтичащи от трудовите договори;

4. ищците – членове на трудово-производителни занаятчийски кооперации – по искове за възнаграждение за работа в същите кооперации;

5. ищците – по искове за възнаграждения, произтичащи от права на изобретения;

6. ищците – по искове за издръжка;

7. регистрация на актове за раждане, смърт и осиновяване и първоначалните свидетелства за регистрация на актове за гражданско състояние;

8. всички документи и книжа: по наказателни дела от общ характер; по дела за издръжка; по дела за настойничество; по дела за установяване на произход; книжата и документите по определяне и даване помощ на многодетни майки; по обществено подпомагане; по социално-правна охрана на малолетни; по придобиване право на пенсия; по учредяване, регистрация и други промени на кооперации;

9. книжата и документите във връзка с дейността на взаимоспомагателните каси;

10. всички видове молби, заявления, именници, свидетелства и удостоверения за образование и за завършване на квалификационни курсове, както и каквито и да е други свидетелства, удостоверения и дубликати от тях, които се издават от учебните и учебно-възпитателните заведения за получаване на основно и средно образование и от Министерството на образованието, младежта и науката;

11.чуждите граждани, приети по силата на междудържавните договори и спогодби за участие в конкурси за обучение в държавните висши и полувисши учебни заведения;

12. инвалидите, бременните и майките с деца до 6-годишна възраст, сираците в случаите на прехвърляне от едно учебно заведение в друго, от една специалност или форма на обучение в друга по здравословни причини, установени със заключение на медицинска комисия;

13. Българският Червен кръст;

14. молбите за вписване на училищни настоятелства в регистъра на окръжния съд;

15. случаите, предвидени в международни договори, които са в сила за Република България.

16. страните по производствата по чл. 14б от Закона за социално подпомагане;

17. документите за самоличност по чл. 26, ал. 3 и чл. 30, ал. 2 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация