C C C C A+ A A- X

ОБЯВА за КОНКУРС за длъжността „АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР”

Дата на публикуване 19 април 2016 Последна редакция 10 септември 2019 Обяви и конкурси Отпечатай

Районен Съд – Димитровград, на основание чл.343, ал.1 от ЗСВ и Заповед № РД-13-73/18.04.2016г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР”, при условията на чл.67, ал.1 от КТ.
І. 1. Основни задължения за длъжността: планира, организира и ръководи съдебните служители; отговаря за управлението на административната дейност в съда; организира разпределението на дейностите между отделните звена на администрацията на съда и изпълнението на задълженията на съдебните служители; въвежда програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика, финансите, автоматизацията, снабдяването с оборудване и връзките с обществеността; създава условия за нормална и ефективна работа на съдебните служители; организира провеждането на конкурси за назначаване на съдебните служители и участва в комисиите по провеждането на конкурсите; организира обучението на съдебните служители и повишаването на тяхната квалификация; следи за спазването на трудовата дисциплина и уплътняване на работното време; съгласува времето за ползване на отпуските от съдебните служители и тяхното персонално заместване от друг служител; участва в комисията по атестиране и предлага промяна в ранговете и трудовото им възнаграждение; предлага служителите за поощрение или за налагане на дисциплинарни наказания; ръководи работата по изготвянето на проекта за бюджет на съда и го представя за одобрение на административния ръководител на съда; приема и докладва жалби, сигнали и предложения до председателя; събира, обработва и съхранява кадровите досиета; подрежда и съхранява всички документи, постъпващи и изходящи от съда, които не се отнасят до образувани дела; организира работата на съдебните заседатели и осъществява връзка с тях и други.
2. Размер на основната заплата: 849 лева.
3. Минимални изисквания: завършено висше образование с образователна степен „Бакалавър“; 5 години общ трудов стаж. Специфични изисквания: езикова култура (правопис, пунктуация, национални и международни стандарти за оформяне на документи и комуникация, телефонен и e¬-mail етикет)¬; компютърна грамотност (текстообработка, електронни таблици, кореспондентски информационни технологии и работа в интернет);- познания по нормативната уредба на организацията и работата на съдебната администрация; познания в областта на трудовото и социалното законодателство;работа с правно- информационни системи „Апис” и „Сиела”. Владеенето на чужд език от официалните езици на ЕС е предимство.
ІІ. Начин на провеждане на конкурса: четири етапа: по документи; решаване на тест; проверка на компютърните и машинописни умения; събеседване.
ІІІ. Необходими документи:
– заявление (по образец); – декларация по чл.136, ал.2, т.1 от ПАС (по образец); – декларация по чл.136, ал.2, т.2 от ПАС (по образец); – декларация по чл.107а, ал.1 от КТ (по образец); – автобиография (по образец);
– копие от лична карта; – заверено копие от диплома за завършено образование; – свидетелство за съдимост; – копие от трудова книжка и др. документи за трудов стаж; – медицинско свидетелство за постъпване на работа; – удостоверение от специализирано психиатрично заведение за липсата на душевно заболяване; – копия от документи за придобити други квалификации, препоръки (по желание на кандидата).
ІV. Срок за подаване на документите: 1 месец от датата на публикацията, в служба „Регистратура” на РС-Димитровград – ет.2, стая 20 – Регистратура, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа.
V. Място за съобщения във връзка с конкурсите: таблото за обявления в Районен Съд-Димитровград, както и на сайта: www.rs-dimitrovgrad.com.
VІ. Допълнителна информация: тел. 0391/66930

Обявлението е публикувано във в. Хасковска Марица, брой 75 от 19.04.2016 година

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация